Regulamin Sklepu


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.lampy.pl przez Lampenwelt GmbH z siedzibą Seelbüde 13, 36110 Schlitz (Niemcy).

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej info@lampy.pl;

b. telefonicznie pod numerem +48 22 307 14 83;

c. fax pod numerem +49 6642 406 992 0;

d. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem /informacja/kontakt.html

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej /, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać
określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca - Prowadzącym sklep internetowy lampy.pl jest Lampenwelt GmbH z siedzibą w Schlitz, Seelbüde 13, 36110 Schlitz (Niemcy), wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gießen (Niemcy) pod numerem HRB 8407.

Kapitał zakładowy 35.000 Euro.

NIP: DE 815 559 897;

Zarządzający przedsiębiorstwem: Thomas Rebmann, Dr. Oliver Merz.

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
z prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające
w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z
którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub
Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez
niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących
przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet .

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

d. świadczeniu usługi Newsletter,

e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,

f. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia,

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom
złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,

e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedziprzez Sprzedawcę,

f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja
następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron
Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych
jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy
adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu
Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest
przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in.
do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych
treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

8. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych,
np. adresu e-mail.

9. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści
bezprawnych.

10. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich –
w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu
nieuczciwej konkurencji.

11. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach
internetowych Sklepu.

12. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej
publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

13. Sprzedawca korzysta z zewnętrznego systemu wystawiania opinii na temat przeprowadzonych transakcji. Dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie zostaną przekazane dane osobowe (numer zamówienia, data transakcji, adresu email, imię i nazwisko, numer klienta i dane zakupionego produktu) dostawcy usług. W takim wypadku po zrealizowaniu transakcji Klient otrzyma emailem link, którego kliknięcie przekieruje go na stronę internetową umożliwiającą wystawienie opinii. Postanowienia ust. 7 – 12 znajdują odpowiednie zastosowanie.

14. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednimbezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

15. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną
podane na stronach internetowych Sklepu.

16. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta
poczty elektronicznej.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii
telefonicznej.

5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24
godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w
Dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji
Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za
pomocą Konta Klienta),

c. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany
przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji
Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres
e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

d. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na
stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w
szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę
dostawy i sposób płatności.

7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza
Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone
zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego
Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów
dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta,

h. danych do faktury

10. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem sklepu oraz pouczeniem odstąpienia od umowy. Kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje treść Polityki Prywatności, oraz Regulamin sklepu wraz z pouczeniem dotyczącym Prawa odstąpienia od umowy.

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z
indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia z tą chwilą zostaje zawarta umowa.

12. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu
złożenia Zamówienia powinni:

a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru
spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie
internetowej Sklepu,

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz adres e-mail.

13. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po
skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy
płatności poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.
W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca
każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi
potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu Zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów
dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta,

h. danych do faktury,

i. regulaminu,

j. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

14. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków
Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz
akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy
sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie
do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta
w trakcie składania Zamówienia i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz
wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś
wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i
skompletowaniu Zamówienia);

b. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja
Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

c. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę
informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana
zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania
przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz;
  2. objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
  3. objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
  4. dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów.

3. Celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie, bądź posłużyć się udostępnionym przez Sprzedawcę portalem zwrotów i reklamacji dostępnym na stronie https://serwis.lampy.pl/pl/ Po otrzymaniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu Sprzedawca prześle etykietę umożliwiającą przekazanie towaru przewoźnikowi, który dostarczy go Sprzedawcy. Konsument zobowiązany jest do zapakowania Towaru i jego odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu, mając na uwadze szczególnie podatny na urazy mechaniczne charakter Towaru.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres
poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług
lub Towarów;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić wykorzystując etykietę zwrotną na adres magazynu Sprzedawcy: Lampenwelt GmbH, Fraurombach, Am Eichberg 1, 36110 Schlitz (Niemcy).

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi cenę Towaru oraz koszty doręczenia konsumentowi Towaru do wysokości najtańszej opłaty przesyłki dostępnej w ofercie. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu Sprzedawca prześle etykietę umożliwiającą przekazanie towaru przewoźnikowi, który dostarczy go Sprzedawcy. Koszt zwrotu Towaru w przypadku przesłania przez konsumenta prawidłowo i  kompletnie wypełnionego formularza wynosi 25 zł.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1]
Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać za pośrednictwem udostępnionego przez Sprzedawcę portalu zwrotów i reklamacji pod adresem: https://serwis.lampy.pl/pl/ lub kierować na adres Lampenwelt GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz (Niemcy). Reklamacja może również zostać wniesiona poprzez przesłanie jej faksem +49 6642 406 992-0 lub za pomocą poczty elektronicznej: info@lampy.pl.

3. Celem złożenia reklamacji w przedmiocie wad fizycznych Towaru Klient może posłużyć się elektronicznym formularzem zwrotu dostępnym na stronie https://serwis.lampy.pl/pl/. Po otrzymaniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu Sprzedawca prześle etykietę umożliwiającą bezpłatne – z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego punktu – przekazanie towaru przewoźnikowi, który dostarczy go Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do zapakowania Towaru i jego odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu, mając na uwadze szczególnie podatny na urazy mechaniczne charakter Towaru.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, natomiast jeśli Klient jest konsumentem i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, wówczas reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyraził zgody na taki sposób porozumiewania się.

5. Uwzględniając żądanie Klienta w postaci naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca na własny koszt w terminie 14 dni przesyła na podany w formularzu zwrotu adres naprawiony lub nowy Towar.

6. W przypadku uznania za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następstwie stwierdzenia wad Towaru lub uwzględnienia żądania obniżenia ceny zwrot uiszczonej ceny lub jej części następuje na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni.

7. W przypadku braków w reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na sprzedane Towary na okres 2 lat od daty dostarczenia Towaru.

9. W przypadku określenia żywotności lamp podane są średnie wartości. Zapis nie stanowi gwarancji żywotności.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru wynikłe z:

a. niewłaściwej instalacji (np. niezgodność dopuszczalnej wartości napięcia)

b. niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem Towaru lub z instrukcją obsługi zastosowania lub używania Towaru (np. używanie produktów bez odpowiedniego oznakowania w środowisku o wysokim zasoleniu powietrza lub stosowania produktów bez odpowiedniej klasy ochrony IP44 i powyżej, w miejscach o stałej ponadprzeciętnej wysokiej wilgotności; użycie niewłaściwych środków czyszczących, bądź produktów o ostrych kantach);

c. normalnego zużycia Towaru;

d. nieuprawnionej modyfikacji Towaru.

11. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad wynikłych z przyczyn określonych w ust. 8 powyżej stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ponosi koszt zwrotnego przesłania Towaru, jak również kosztu transportu Towaru do Sprzedawcy.

12. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta
gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Lampenwelt
GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz (Niemcy). Reklamacja może również zostać wniesiona poprzez
przesłanie jej faksem +49 6642 406 992-0 lub za pomocą poczty elektronicznej: info@lampy.pl lub przy użyciu
formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego
problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe,
do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w
reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając
także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem
infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl.

d. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem
w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany
poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na
wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni
od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Aktualizacja: Kwiecień 2018

Lampenwelt GmbH

340.000 produktów na magazynie, dogodne metody płatności, dostawa gratis od 700 zł

W celu poprawienia jakości usług strona korzysta z plików cookies własnych oraz serwisów partnerskich zgodnie z Polityką Prywatności. Kontynuacja użytkowania witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.