Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych Lampy.pl

Ochrona prywatności jest dla nas niezmiernie ważna. W związku z tym dokonując wszelkich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak np. zbieranie, przetwarzanie czy przekazywanie danych),przestrzegamy przepisów europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie umożliwi użytkownikom uzyskanie rozeznania w zakresie tego, które spośród danych osobowych są pozyskiwane na naszych stronach internetowych, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i przekazywane, gdzie użytkownicy mogą uzyskać informacje w zakresie powierzonych danych oraz jakie środki bezpieczeństwa są przez nas podejmowane w celu ochrony danych.

Poniżej lista z ważniejszymi uwagami:

 1. Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (administrator)
 2. Dane zbierane i przechowywane w celu sprawnego korzystania z witryny Lampy.pl
 3. W jaki sposób dane są wykorzystywane i ewentualnie przekazywane podmiotom trzecim oraz w jakim celu to następuje
 4. Odesłania do zewnętrznych usług serwisów społecznościowych
 5. Środki bezpieczeństwa podejmowane w celu ochrony danych osobowych użytkownika
 6. Komunikacja komercyjna w formie wiadomości e-mail
 7. Blog z funkcją komentowania
 8. Czat na żywo
 9. Przechowywanie pliku cookie
 10. Wykorzystywanie usług marketingowych i analitycznych
 11. Prawa osób, których dane dotyczą
 12. Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych

1.Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (administrator)

Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem stron internetowych sklepu Lampy.pl jest::

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Niemcy
Telefon: 22 307 14 83
E-mail: info@lampy.pl

Zgodnie z ustawowymi wymogami w przedsiębiorstwie został wyznaczony inspektor ochrony danych. Osoba ta pozostaje stale do dyspozycji użytkowników i jest osiągalna pod poniższym adresem i numerem telefonu:


Karolina Burkard
Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13, 36110 Schlitz
E-mail: ochronadanychosobowych@lampy.pl
Telefon: 22 307 14 83

Zapytania w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz dochodzenia praw osób, których dane dotyczą (por. poniżej) należy kierować na wskazany wyżej adres do rąk inspektora danych.

2. Dane zbierane i przechowywane w celu sprawnego korzystania z witryny Lampy.pl

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), takie jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia jak również adres IP.

Dane osobowe użytkowników są zbierane i wykorzystywane zasadniczo w zakresie niezbędnym dla zapewnienia dostępu do poprawnie funkcjonującej strony internetowej oraz dla dostarczania treści i świadczenia usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się co do zasady jedynie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzednie uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na mocy przepisów ustawy.

Dane użytkowe

Podczas korzystania ze strony internetowej Lampy.pl zbierane są następujące dane, przy czym ich przechowywanie służy wyłącznie celom wewnętrznym dotyczącym systemu oraz celom statystycznym, tzw. dane użytkowe:

Nazwy odwiedzanych stron, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i domeny żądającej dostępu, data i godzina dostępu, używane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików i zanonimizowany adres IP klienta, dane e-commerce (zamówione produkty, cena, liczba)

Dane te są również przechowywane w plikach logowania (logfiles) systemu. Nie dotyczy to adresów IP urządzenia użytkownika lub innych danych umożliwiających przyporządkowanie danych do użytkownika. Nie ma miejsca przechowywanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne w celu sprawnego korzystania ze strony internetowej. W tym celu adres IP urządzenia użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. W przypadku utrwalania danych dla celów udostępniania strony internetowej ma to miejsce wraz z każdorazowym zakończeniem sesji.

Utrwalanie danych służące udostępnianiu strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logowania (logfiles) jest absolutnie konieczne. W konsekwencji użytkownikowi nie przysługuje w tym zakresie możliwość sprzeciwu.

Rejestracja

Na stronie internetowej użytkownik ma możliwość zarejestrowania się poprzez podanie danych osobowych. Wprowadzone dane zostają przesyłane i przechowywane przez przedsiębiorstwo. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca. W ramach procesu rejestracji przetwarzane są następujące dane:

Pełne imiona i nazwisko klienta, wzgl. pełna nazwa oraz forma prawna firmy, adres e-mail, adres do rachunku oraz adres dostawy, opcjonalnie dane punktu odbioru paczek, numer telefonu i opcjonalnie data urodzenia.

W momencie rejestracji zbierane są nadto następujące dane:

login, data i godzina
data i godzina utworzenia profilu
adres IP

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęciu działań prowadzących do zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Rejestracja użytkownika jest dobrowolna, umożliwia dogodny dostęp, wgląd w historię zamówień i dane osobowe zapisane w profilu klienta. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie zakładania konta klienta, może bez przeszkód dokonać zamówienia jako gość.

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

W przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji dla celów wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dane są usuwane wówczas, gdy nie są one już niezbędne dla wykonania umowy. Również po zawarciu umowy może wystąpić konieczność przechowywania danych osobowych dotyczących strony umowy, aby spełnić obowiązki wynikające z umowy lub ustaw.

Zobowiązania ciągłe wymagają przechowywania danych osobowych w okresie obowiązywania umowy. Nadto wymagane jest przestrzeganie terminów gwarancyjnych oraz przechowywanie danych dla celów podatkowych. To, jakie okresy przechowywania muszą zostać zachowane, nie jest ogólnie stwierdzalne lecz podlega ustaleniu w każdym poszczególnym przypadku w stosunku do każdej zawartej umowy i każdej strony umowy.

Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie pod adresem ochronadanychosobowych@lampy.pl usunąć swój profil lub dokonać zmian w przechowywanych danych, które go dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe, o ile usunięcie danych nie koliduje z wiążącymi zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi.

Formularz kontaktowy

Na stronie internetowej Lampy.pl udostępniony jest formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownik ma możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwem. W tym wypadku zbierane dane osobowe to wyłącznie imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dla celów przetwarzania danych użytkownik jest proszony w trakcie wysyłania wiadomości o udzielenie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, nadto odsyła się do treści niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu za pomocą podanego do wiadomości adresu e-mail. W tym przypadku zbierane są dane osobowe dotyczące użytkownika nadesłane w wiadomości e-mail.

Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania, podane dane kontaktowe umożliwiają kontakt z użytkownikiem. Nie ma miejsca wykorzystanie tychże danych dla celów reklamowych lub przekazywanie tych danych podmiotom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych nadesłanych do nas przy użyciu formularza kontaktowego lub przy użyciu poczty e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli nawiązanie z nami kontaktu ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania danych służy jedynie do celów rozpatrzenia i opracowania zgłoszenia. W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości e-mail, zachodzi również związany z tym niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. W odniesieniu do danych osobowych zebranych przy pomocy maski wprowadzania danych, a także danych, które zostały przekazane w wiadomości e-mail, ma to miejsce wówczas, gdy poszczególna konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja z użytkownikiem jest zakończona z chwilą, w której z okoliczności wynika, że przedmiotowy stan faktyczny został w pełni wyjaśniony.

Zebrane dodatkowo w trakcie procesu przesyłania dane osobowe są usuwane najpóźniej w terminie 7 dni.

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych pod adresem e-mail ochronadanychosobowych@lampy.pl. Jeżeli użytkownik kontaktuje się za pomocą wiadomości e-mail, może on w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W takim przypadku konwersacja z użytkownikiem nie może być kontynuowana.

W wypadku zaistnienia powyższego przypadku, usunięte zostają wszystkie dane osobowe zebrane w wyniku nawiązania kontaktu przez użytkownika.

3. W jaki sposób dane są wykorzystywane i ewentualnie przekazywane podmiotom trzecim oraz w jakim celu to następuje

Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu odpowiedzi na zapytania, a także na potrzeby realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Dotyczące użytkownika dane osobowe wykorzystywane są w celu sprawdzenia wypłacalności użytkownika wyłącznie w sytuacji, gdy realizacja zamówienia polega na świadczeniu wcześniejszym, np. w przypadku zamówienia z odroczonym terminem płatności.

Przekazywanie lub innego rodzaju udostępnianie dotyczących użytkownika danych osobowych na rzecz podmiotów trzecich następuje wyłącznie, jeśli udostępnianie to jest niezbędne do wykonania umowy lub do celów rozliczeniowych, względnie do dokonania płatności (przykładowo dostawcy usług wysyłkowych lub dostawcom usług płatniczych) lub jeżeli Użytkownik wyraził swoją zgodę na udostępnianie tych danych. Nadto firma jest uprawniona do udostępniania danych osobowych dla potrzeb dochodzenia wierzytelności i zastrzega sobie wymianę danych z organizacjami działającymi na rzecz ochrony obrotu gospodarczego (takimi jak np. Schufa, Biuro Informacji Kredytowej); następuje to oczywiście wyłącznie w zakresie, w jakim występują zezwalające na to ustawowe przesłanki.

Okazjonalnie Klient jest proszony o anonimowe przekazanie informacji w ramach przeprowadzanych ankiet. Powyższe informacje są niezbędne do stworzenia interesujących ofert dostosowanych do potrzeb użytkownika. Udział w ankietach jest dobrowolny, dane są zbierane anonimowo i traktowane poufnie. Identyfikacja użytkowników jest wykluczona .

Bazaarvoice

Za pomocą oprogramowania Bazaarvoice (Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, Texas 78759 / Stany Zjednoczone) firma kontaktuje się z użytkownikiem po dokonaniu zakupu z prośbą o opinię w celu optymalizacji oferty i usług sklepu internetowego. Podstawą prawną do korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wskazane wyżej cele stanowią uzasadniony interes w rozumieniu tego przepisu.

Bazaarvoice jest przedsiębiorstwem certyfikowanym zgodnie z US-Privacy Shield, tj. porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, i podlega w związku z tym szczególnym obowiązkom z zakresu ochrony danych osobowych. O ile jest to konieczne do świadczenia usług zgodnie z umową, usługodawcy udzielany jest dostęp do danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Usługodawca jest umownie zobowiązany do traktowania wszystkich danych jako ściśle poufnych. Umownie zabronione jest nadto przetwarzanie przez Bazaarvoice danych osobowych do celów innych niż uzgodnione..

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu kolejnych e-maili poprzez kliknięcie linku dezaktywującego.

Realizacja płatności

Do realizacji płatności w sklepie internetowym używany jest system płatniczy zewnętrznego dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej jako „PAYPAL”). Jeżeli użytkownik ma zamiar dokonać płatności na przykład za pomocą karty kredytowej lub PAYPAL, interfejs techniczny automatycznie łączy użytkownika z wybranym internetowym systemem płatności. Wprowadzone dane dotyczące płatności są przekazywane dostawcy usług płatniczych połączeniem zaszyfrowanym wyłącznie w celu realizacji płatności i są one przechowywane i przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych. Przetwarzanie danych odbywa się również wyłącznie we wskazanym wyżej celu realizacji płatności na poczet zamówienia, przy czym dane dotyczące płatności muszą zostać przekazane przez PAYPAL wskazanemu przez Klienta bankowi, aby zainicjować proces płatności i dokonać autoryzacji. O ile użytkownik wybiera jeden ze wskazanych systemów płatności jako metodę zapłaty, PAYPAL przekierowuje użytkownika bezpośrednio przez interfejs do danego systemu płatności, w którym użytkownik samodzielnie dokonuje autoryzacji transakcji podając odpowiednie dane dostępu do procesu płatności.

Możliwa jest realizacja płatności za pobraniem korzystając z usług UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzerstr. 1, 14460 Neuss / Niemcy. Celem przekazywania danych jest realizacja zapłaty.

Płatność kartą kredytową następuje w wygodny sposób w drodze obciążenia karty kredytowej (VISA, MasterCard lub American Express) użytkownika. W celu realizacji Klient zobowiązany jest do podania numeru karty kredytowej, terminu ważności i numeru kontrolnego (kod CVV/CVC). Podane dane nie są zbierane, lecz bezpośrednio przekazywane SAFERPAY, SIX Compliance, Hardturmstrasse 201, 8005 Zurich / Szwajcaria, za pomocą bezpiecznego 128-bitowego szyfrowania SSL. Z przyczyn technicznych obciążenie następuje wraz ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym.

Płatność przy użyciu Przelewy24 dokonuje się za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, w tym przypadku usługodawcą jest PayPro Spółka Akcyjna PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wybór tego sposobu zapłaty, nastąpi automatyczne przekierowanie do systemu Przelewy24.pl. W celu dokonania płatności przelewem online, po wybraniu banku użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej i potwierdzenia płatności. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i bazuje na szyfrowaniu SSL, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo transakcji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Powiadomienia o statusie zamówienia użytkownika

W celu zapewnienia użytkownikowi wystarczających informacji o stanie opracowania i wysyłki zamówienia, użytkownik otrzymuje powiadomienie o jego statusie na jego adres e-mail. Poprzez aktywowanie odnośnika (linka) umieszczonego na końcu każdej wiadomości e-mail użytkownik może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania powiadomień dotyczących zamówienia. Powiadomienia te są przesyłane w celu zapewnienia użytkownikowi optymalnej obsługi po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie. Wskazane cele stanowią nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

We wskazanych wyżej celach korzystamy z usług spółki parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 München, która otrzymuje dane osobowe (nazwisko, adres, numer zamówienia, adres e-mail) niezbędne w celu utworzenia powiadomień i wykorzystuje dane wyłącznie w opisanym wyżej celu zgodnie z naszymi poleceniami. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w parcelLab GmbH można znaleźć pod linkiem: https://parcellab.com/datenschutz/.

Wykonawcy usług wysyłkowych

Dostawa zamówionych towarów następuje we współpracy z dostawcami usług logistycznych, transportowych i partnerami. Współpracujący dostawcy mogą otrzymywać wymienione poniżej dane w celu wykonania dostawy i umożliwienia śledzenia zamówionych towarów: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie: dane placówki, w którym towar może zostać odebrany. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Odesłania do zewnętrznych usług serwisów społecznościowych

Na stronach Lampy.pl zamieszczone są linki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest i YouTube. Odbywa się to przy użyciu odpowiedniego symbolu na witrynie strony internetowej, który jest oznaczony logo odpowiedniej platformy mediów społecznościowych, za którym kryje się link przekierowujący do odpowiedniego profilu firmy na platformie serwisu społecznościowego. Wtyczki społecznościowe nie są stosowane (takie jak przycisk „Lubię to” Facebooka).

Poprzez przekierowanie ze stron internetowych Lampy.pl do serwisów społecznościowych nie dochodzi do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych na rzecz tych serwisów. Odesłania, o których mowa, to zwykłe hiperłącza, za pośrednictwem których nie dochodzi do transmisji danych / przekazywania danych osobowych. Jeśli użytkownik kliknie na dany link, zostanie przekierowany bezpośrednio do fanpage’a Lampy.pl na odpowiedniej platformie społecznościowej.

Przekazywanie danych odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w danym serwisie społecznościowym. Wówczas możliwe jest bezpośrednie upublicznianie linków lub stron internetowych w serwisie społecznościowym, względnie w przypadku serwisu YouTube oglądanie filmów upublicznionych na naszym kanale. Dany serwis społecznościowy ewentualnie poweźmie wskutek powyższego wiedzę na temat tego, jakie treści przeglądał użytkownik na stronach internetowych sklepu Lampy.pl.

Administratorami serwisów internetowych, do których przekierowują linki zamieszczone na stronach internetowych sklepu Lampy.pl, są wyłącznie:

 • dla platformy Facebook i jej działalności w Internecie: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • dla platformy Instagram i jej działalności w Internecie: Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • dla platformy Pinterest i jej działalności w Internecie: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • dla platformy YouTube i jej działalności w Internecie: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;

Dalsze informacje o celu i zakresie zbierania danych osobowych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy społecznościowe zawarte są w polityce prywatności poszczególnego serwisu. Są one dostępne w Internecie pod następującymi adresami:

Pod wymienionymi wyżej linkami użytkownik znajdzie informacje między innymi o możliwościach ustawień służących ochronie prywatności, a także o przysługujących prawach dotyczących zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez każdy spośród wskazanych serwisów społecznościowych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazywanie danych wyżej wymienionym serwisom społecznościowym. W momencie zalogowania się w serwisie społecznościowym użytkownik śledząc poszczególne linki wykazuje własną aktywność i w konsekwencji inicjuje przetwarzanie danych przez serwis społecznościowy.

5. Środki bezpieczeństwa podejmowane w celu ochrony danych osobowych użytkownika

Firma wprowadziła szereg środków bezpieczeństwa, aby w odpowiednim zakresie i w adekwatny sposób chronić dane osobowe.

Bazy danych są chronione przez zastosowanie fizycznych, technicznych i proceduralnych środków bezpieczeństwa, które ograniczają dostęp do informacji obejmujących dane osobowe wyłącznie do osób upoważnionych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. System informacyjny znajduje się za zaporą programową (oprogramowanie firewall), aby uniemożliwić dostęp z innych sieci połączonych z Internetem. Dostęp do danych osobowych udzielany jest wyłącznie pracownikom, którzy potrzebują informacji w celu wykonania określonego zadania. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych..

Podczas zbierania i przesyłania danych za pośrednictwem stron internetowych firma korzysta ze standardowej technologii szyfrowania SSL. Dane osobowe przekazywane są w ramach procesu zamawiania za pomocą szyfrowania SSL, rozpoznawanego przez symbol kłódki w przeglądarce oraz na pasku adresu z dodatkiem „https: //”.

Zaleca się, aby użytkownik nigdy nie przekazywał hasła dostępu do stron internetowych osobom trzecim, a także regularne zmienianie hasła. Nadto nie należy wybierać hasła dostępu pokrywającego się z hasłem, które stosuje się na innych stronach internetowych w celu uzyskania dostępu chronionego hasłem (konto e-mail, bankowość internetowa itp.). Po opuszczeniu strony internetowej należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom dostępu do konta Klienta.

W ramach komunikacji za pomocą poczty e-mail firma nie gwarantuje całkowicie pełnego bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Komunikacja komercyjna w formie wiadomości e-mail

Użytkownik, który nabył towary lub usługi na stronie Lampy.pl i/lub udostępnił swój adres e-mail może otrzymywać od firmy wiadomości dotyczące transakcji lub produktów niezależnie od tego czy zamówił subskrypcję newslettera. Celem tych działań jest dostarczanie użytkownikowi reklamy dopasowanej do rzeczywistych lub domniemanych potrzeb użytkownika, nie zaś nękanie użytkownika bezużyteczną reklamą. W tym celu podczas odwiedzania strony Lampy.pl Emarsys zapisuje pliki cookie w przeglądarce użytkownika, które gromadzą dane nt. typu przeglądarki, numeru IP użytkownika (w sposób zaszyfrowany i skrócony) oraz session cookie i identyfikator cookie. Wymienione dane pozwalają firmie na śledzenie historii zakupów użytkownika (np. nabyte produkty i/lub poszukiwane kategorie produktów) w formie spseudonimizowanej oraz jej przyporządkowanie do adresu e-mail użytkownika. Użytkownik może dezaktywować zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Wspomnianą historię zakupów wykorzystujemy w celu kierowania do użytkownika osobistych rekomendacji produktowych w formie e-mail. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych zwracając się do nas na adres info@lampy.pl. Więcej informacji o Emarsys jest dostępnych pod adresem: https://emarsys.com. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Lampenwelt w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowią cele marketingowe. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi klikając na odpowiednio opisany link na końcu każdej wiadomości e-mail lub pisząc na adres info@lampy.pl i tym samym zgłosić sprzeciw wobec używania adresu e-mail w wymienionych wyżej celach bez dodatkowych kosztów innych niż podstawowe stawki taryfowe powstające ze przesłanie wiadomości.

Newsletter

Użytkownik ma możliwość zamówienia bezpłatnego newslettera (biuletynu) na stronie Lampy.pl. Podczas procesu zamawiania newslettera przetwarzane są dane z maski wprowadzania danych (adres e-mail jako pole obowiązkowe oraz opcjonalnie: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko oraz data urodzenia; w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą również nazwa przedsiębiorstwa). Dane przetwarzane są na czas subskrypcji newlettera. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W celu uzyskania zgody korzystamy z procesu DOI (double-opt-in), za pomocą którego użytkownik dokonuje zamówienia subkrypcji finalnie przy użyciu przesłanego linka potwierdzającego.

Prawo do odwołania zgody: użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji ze skutkiem na przyszłości klikając na odpowiednio opisany link na końcu newslettera lub przesyłając stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie na adres info@lampy.pl. Rezygnaja jest możliwa bez dodatkowych kosztów innych niż podstawowe stawki taryfowe powstające z przesłania wiadomości. Rezygnacja powoduje, że dane użytkownika nie będą więcej używane w celu rozesłania newslettera.

Śledzenie newslettera

W ramach wysyłanych wiadomości e-mail firma Lampenwelt korzysta z tzw. śledzenia newslettera. W ten sposób możliwa jest analiza ilości otworzeń wiadomości e-mail i kliknięć wewnątrz newslettera. Firma korzysta z tej technologii aby zmierzyć stopień zainteresowania poszczególnymi tematami i efektywności zastosowanych środków komunikacji. Powyższe stanowi równocześnie uzasadniony interes Lampenwelt w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są gromadzone w sposób spseudonimizowany. Firma nie wymienia się takimi danymi z żadnym innym podmiotem i nie podejmuje prób powiązania poszczególnych "click-throughs" z indywidualnymi adresami e-mail.

Wysyłanie reklam pocztą tradycyjną

Opcjonalnie firma Lampenwelt może wykorzystać dane zebrane podczas składania zamówienia, aby wysłać informację dotyczącą transakcji i/lub produktów, takich jak oferty lub promocje wysyłane pocztą. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania reklam pocztowych, przesyłając informację z rezygnacją na adres info@lampy.pl. Rezygnacja jest możliwa bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

7. Blog z funkcją komentowania

Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji komentarza artykułu blogowego. W przypadku komentarza anonimowego przechowywany jest jedynie adres e-mail oraz treść komentarza, przy standardowym komentarzu dodatkowo zbierana i przechowywana jest nazwa użytkownika.

Adres e-mail użytkownika jest potrzebny do kontaktu w przypadku, gdy osoba trzecia podważy treść upublicznionego przez użytkownika komentarza jako sprzeczną z obowiązującym prawem. Firma zastrzega sobie również prawo do usuwania komentarzy, jeśli są one kwestionowane przez osoby trzecie z tytułu niezgodności z prawem.

Po pozostawieniu komentarza zarejestrowany i zachowany zostaje adres IP. Przechowywanie adresu IP następuje z przyczyn bezpieczeństwa na wypadek, gdy osoba, której dane dotyczą, wskutek upublicznionego komentarza narusza prawa osób trzecich lub upublicznia treści sprzeczne z prawem.

Komentarze i związane z nimi dane osobowe (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanej treści lub do momentu, w którym komentarze podlegają usunięciu ze względów prawnych (np. komentarze o obraźliwej treści).

Podstawą prawną przechowywania komentarzy w przypadku uprzedniego udzielenia zgody przez użytkownika (przez osobę, której dane dotyczą) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przechowywania adresu IP oraz adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komentarze odnoszące się do opublikowanego komentarza mogą być subskrybowane przez użytkowników. Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, która ma na celu weryfikację podanego adresu e-mail. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą zrezygnować z subskrypcji bieżących komentarzy. Odpowiednie wskazówki znajdują się w e-mailu zawierającym potwierdzenie.

8. Czat na żywo

Opcjonalnie firma oferuje pomoc doradczą za pomocą czatu, przy użyciu oprogramowania live chat (Salesforce Live Agent) przedsiębiorstwa Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States (dalej jako „Salesforce”). Salesforce jest przedsiębiorstwem będącym aktywnym uczestnikiem porozumienia EU-U.S. Privacy Shield Framework, tj. porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, z którym użytkownik może się zapoznać pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant.

Podczas przetwarzania sesji czatu Salesforce zbiera następujące dane osobowe dotyczące użytkownika: lokalizacja, adres IP, status i treść zapytania, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, języku oraz wersji oprogramowania przeglądarki, a także identyfikacja użytkownika. Podstawą prawną doradztwa za pośrednictwem czatu jest art. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Firma oferuje tę usługę w celu uatrakcyjnienia oferty oraz udoskonalenia funkcji pomocy i serwisu. Stanowi to również uzasadniony interes w stosowaniu czatu. W celu uzyskania dalszych informacji użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności Salesforce pod adresem https://www.salesforce.com/company/privacy/.

9. Przechowywanie pliku cookie.

Na stronach internetowych firma wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies stanowią małe ilości danych w postaci informacji tekstowych wysyłane przez serwer do przeglądarki użytkownika. Są one przechowywane tylko na dysku twardym w urządzeniu użytkownika. Ciasteczka mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je zapisał i otrzymuje informacje na temat tego, co i kiedy przeglądał użytkownik na danej stronie internetowej. Cookies identyfikują jedynie adres IP komputera i nie przechowują żadnych innych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko. Dane zapisane w cookies nie są przypisane do innych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, itp).

Firma używa cookies, aby kształtować stronę internetową w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy strony internetowej wymagają, aby wykorzystywana przeglądarka mogła być identyfikowana również po zmianie strony.

Nadto przedsiębiorstwo używa na stronie internetowej plików cookie umożliwiających analizę zachowań użytkowników w trakcie przeglądania strony.Lista plików cookie używanych na stronie Lampy.pl wraz z informacją dotyczącą celu i okresu przechowywania znajduje się tutaj.

Zebrane w ten sposób dane osobowe dotyczące użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków. Dlatego przypisanie danych do użytkownika uruchamiającego stronę nie jest już możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkowników.

Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez powyższe pliki do urządzenia użytkownika. Powyższych zmian ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika (zwykle w zakładce „opcje” lub „ustawienia” w menu przeglądarki). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Przy użyciu banera pojawiającego się przy pierwszym wyświetleniu strony internetowej Lampy.pl, który odsyła do niniejszego oświadczenia o ochronie danych, użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie ciasteczek, czy też zgody takiej nie udziela.

Wyrażając zgodę za pośrednictwem baneru użytkownik zezwala na umieszczenie ciasteczek na urządzeniu końcowym i przetwarzanie ich do celów wskazanych w Oświadczeniu o ochronie danych.

W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1. powyżej. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej wycofania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie oraz plików cookie służących dokonywaniu analiz jest art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Celem wykorzystywania niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Wszelkie ograniczenia mają wpływ na niektóre funkcjonalności na stronie internetowej sklepu. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana nawet po zmianie strony.

Dane osobowe dotyczące użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Wykorzystanie plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych ma na celu poprawę jakości strony internetowej i umieszczanej na niej treści. Dzięki plikom cookie przeznaczonym do celów analitycznych firma analizuje zachowania klientów: w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co pozwala na stałą optymalizację oferty.

Powyższe cele odpowiadają uzasadnionemu interesowi w przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przekazywane na stronę internetową Lampy.pl. Użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystaniem ciasteczek. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Przechowywane ciasteczka mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Może to również następować automatycznie. Jeśli wykorzystywanie ciasteczek zostanie zdezaktywowane w odniesieniu do strony internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

10. Wykorzystywanie usług marketingowych i analitycznych

Google Analytics

Firma korzysta z Google Analytics, usług analizy oglądalności stron internetowych oferowanych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie” (ciasteczka), tj. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej (por. pkt 9.). Wygenerowane przez cookies informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej są co do zasady przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google, jednakże tylko w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje informacje dla celów analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z korzystaniem ze strony. Adres IP przekazany w ramach Google Analitycs za pośrednictwem przeglądarki nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że w takim przypadku użytkownik utraci możliwość korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może zapobiec przekazywaniu swoich danych Google poprzez instalację dodatku do przeglądarki internetowej, który można pobrać tutaj (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) (dodatek dostępny dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera).

Alternatywnie użytkownik klikając na poniższy link (w szczególności w przypadku przeglądarek internetowych na mobilnych urządzeniach końcowych) może zapobiec przekazaniu danych na rzecz Google Analytics. :

Dezaktywacja Google Analytics

W konsekwencji na urządzeniu użytkownika zapisane zostanie tzw. Opt-Out Cookie, zapobiegające pobieraniu danych przez Google Analytics podczas odwiedzania tej strony internetowej.

Jeżeli użytkownik usunie cookies w ustawieniach przeglądarki, może to spowodować, że tzw. OPT-OUT cookie należący do Google Analytics zostanie usunięty i ewentualnie konieczna może okazać się jego ponowna aktywacja.
Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Google Analytics oraz zakres warunków korzystania z usług, a także obowiązującej polityki prywatności, znajduje się pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html ewentualnie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Na stronie Lampy.pl wykorzystywane jest Google Analytics z rozszerzeniem anonimowego IP, wobec czego adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, w celu wykluczenia jakiegokolwiek powiązania z konkretnymi osobami.

Retargeting, wzgl. remarketing.

Witryna Lampy.pl wykorzystuje technologie tzw. retargetingu lub remarketingu. Jest to procedura śledzenia z obszaru marketingu internetowego, przy użyciu której osoby odwiedzające stronę internetową są oznaczane a następnie, podczas odwiedzania innych stron internetowych kierowana jest do nich reklama. Firma używa powyższej technologii, aby uatrakcyjnić ofertę sklepu.

Technicznie, w zależności od mających zastosowanie usług retargetingu, zapisywane jest na komputerze dodatkowe ciasteczko albo wykorzystywane są ciasteczka zapisane w przeglądarce użytkownika. Cookie ID analizuje zachowanie użytkownika w trakcie surfowania w Internecie, w szczególności w zakresie odwiedzanych stron internetowych. Ciasteczko może być wówczas odczytywane i analizowane przez dostawców usług retargetingowych, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje (informacje znajdują się poniżej). W wyniku powyższego użytkownikom zostaną wyświetlone reklamy produktów ze strony Lampy.pl lub rekomendacje dotyczące porównywalnych produktów innych sprzedawców, np. w formie spersonalizowanych banerów reklamowych.

W przypadku usług DoubleClick Remarketing-Pixel i Facebook-Remarketing funkcję podobną do ciasteczek spełniają tzw. web bugs, które jednakże nie są zauważalne dla użytkowników stron internetowych sklepu Lampy.pl. Web bugs, zwane również „clear GIFs”, są małej wielkości plikami GIF o wymiarach ok. 1*1 pikseli, które mogą być ukryte w innych grafikach, mailach itp. Web bugs wysyłają na serwer użytkownika adres IP, adres strony internetowej (URL), określenie punktu w czasie, w którym web bug został wyświetlony, typ przeglądarki użytkownika, jak również wcześniej uzyskane informacje w plikach cookie.

Zebrane za pośrednictwem ciasteczek lub web bugs dane z zakresu zachowań użytkownika dotyczących odwiedzania stron internetowych nie mogą być wykorzystywane do identyfikowania użytkowników jako odwiedzających strony internetowe sklepu Lampy.pl. Dane wykorzystywane są tylko w celu ulepszenia oferty sklepu i analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych sklepu (np. reakcje na promocje); nie ma miejsca wykorzystywanie w inny sposób lub przekazywanie danych osobom trzecim. Dane te są anonimowe i niepowiązane z danymi osobowymi znajdującymi się na komputerze użytkownika lub w bazach danych. Ta technologia jest ewentualnie wykorzystywana w subskrypcji newslettera.

Aby powstrzymać działanie web bugs na odwiedzanych stronach internetowych, użytkownik ma możliwość użycia narzędzi takich jak np. webwasher, bugnosys lub AdBlock. Aby uniknąć web bugs w newsletterze, należy w ustawieniach obsługi poczty elektronicznej zablokować wyświetlanie HTML. Web bugs nie są aktywne podczas czytania wiadomości e-mail w trybie offline. Bez wyraźnej zgody użytkownika, web bugs nie zostaną wykorzystane w celu zbierania danych osobowych lub przekazania tego typu danych innym usługodawcom oraz na rzecz platform marketingowych.p>

Google DoubleClick Remarketing-Pixel i Google AdWords Remarketing lub funkcja „Podobni odbiorcy“

Firma wykorzystuje na stronach internetowych usługi oferowane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google") - DoubleClick Remarketing-Pixel oraz Google AdWords Remarketing lub funkcję „Podobni odbiorcy“. Za pomocą tych usług użytkownik otrzymuje informacje reklamowe dotyczące sklepu internetowego, np. interesujące oferty produktów, na stronach internetowych innych sprzedawców, którzy również korzystają z tych usług Google („partnerzy” w sieci reklamowej Google). Odbywa się to przy użyciu technologii plików cookie (por. pkt 9.).

Google przechowuje nadto plik niewielkich rozmiarów zawierający sekwencję liczb (tzw. cookie ID) w przeglądarce użytkownika, aby zapamiętać użytkowników jako odwiedzających stronę internetową sklepu i zarejestrować dalsze anonimowe dane na temat korzystania ze stron internetowych. Cookie ID jest przechowywany i służy wyłącznie do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki użytkownika, a nie do identyfikacji osobistej. Dane osobowe nie będą za pośrednictwem tych usług zbierane ani przechowywane.

Sklep wykorzystuje Google Remarketing obejmujący więcej niż jedno urządzenie. Oznacza to, że jeśli np. użytkownik podczas rozpoczęcia zakupów w sklepie Lampy.pl za pomocą smartfona, finalizujący zamówienie na laptopie, jest osiągalny przez wskazane wcześniej spersonalizowane komunikaty reklamowe również na drugim urządzeniu. Następuje to jednakże tylko w przypadku wyrażenia uprzednio zgody wobec Google na to, że historia przeglądarki internetowej i aplikacji Google będzie połączona z kontem Google oraz, że informacje z konta użytkownika Google będą wykorzystywane do spersonalizowania reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku Google wykorzystuje dane tych zalogowanych użytkowników wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania listy odbiorców dla remarketingu obejmującego więcej niż jedno urządzenie. W celu wsparcia tej funkcji, Google Analytics zbiera uwiarygodnione przez Google identyfikatory użytkowników. Te dotyczące Google dane są tymczasowo powiązane z danymi Google Analytics w celu tworzenia własnych grup odbiorców.

Użytkownik może zweryfikować ustawienia prywatności swojego konta Google, aby zapobiec łączeniu przez Google historii przeglądania przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej przeglądarki z kontem Google.

Więcej informacji w zakresie usług remarketingowych Google, szczegółów dotyczących przetwarzania danych przy użyciu tych usług oraz odpowiedniej polityki prywatności Google dostępnych jest na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Użytkownik może na stałe dezaktywować wykorzystanie ciasteczek przez Google pobierając i instalując dostępną pod następującym linkiem wtyczkę do przeglądarki (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl) lub klikając w odpowiedni link służący wyrażeniu sprzeciwu znajdujący się w wyodrębnionym kolorem szarym polu dalej poniżej w bieżącym rozdziale i następnie wykonując ewentualnie pojawiające się polecenia. Przy użyciu ustawień reklamy Google użytkownik może samodzielnie określić, które reklamy mają być widoczne, a które dezaktywowane, zgodnie z zainteresowaniami.

Criteo

W witrynie Lampy.pl wykorzystywana jest również usługa Criteo-Services („Criteo”), Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja (https://www.criteo.com/pl/). Usługa stanowi opisaną powyżej usługę retargetingową, która tworzy powiązaną sieć licznych postronnych sprzedawców i usługodawców mając na celu dostarczanie możliwie jak najszerszego spektrum dostosowanych do użytkownika ogłoszeń reklamowych oraz innego typu nośników reklamy.

Podczas odwiedzania stron internetowych Lampy.pl, Criteo zapisuje w przeglądarce użytkownika anonimowy browser cookie („tagowanie”). Wówczas przyporządkowany zostaje, jako „otagowanemu użytkownikowi”, anonimowy znacznik identyfikacyjny, przy czym zgodnie z deklaracją Criteo nie są zbierane dane osobowe. Wskazany browser cookie zakresem zastosowania obejmuje jedynie produkty, które użytkownik ogląda na stronach internetowych Lampy.pl, względnie odwiedzone strony internetowe. Browser cookie umożliwia ponowne rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzania innych stron internetowych, których administratorzy również wykorzystują Criteo, oraz wyświetlanie tam dedykowanych i odnoszących się do konkretnych zainteresowań ogłoszeń reklamowych.

Więcej informacji dotyczących Criteo, szczegółów z zakresu przetwarzania danych przy użyciu tej usługi oraz odpowiedniej polityki prywatności Criteo dostępnych jest na stronie https://www.criteo.com/privacy/.

Użytkownik może dezaktywować w przeglądarce wykorzystanie Criteo, klikając w odpowiedni link znajdujący się w wyodrębnionym kolorem szarym polu poniżej w bieżącym rozdziale.

DomodiPixel

Strona Lampy.pl wykorzystuje DomodiPixel Service, usługę oferowaną przez Domodi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177, NIP 894 303 57 43 Regon 021762127. Usługa DomodiPixel pomaga administratorowi mierzyć skuteczność prowadzonych działań na portalu Domodi oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe;
 2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika stron internetowych;
 3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 4. blokowania lub usuwania cookies.

SalesIntelligence

Sklep wykorzystuje również do celów remarketingu, Nokaut.pl, usługę Sales Intelligence S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Jodłowa 1/3., NIP: 701-036-03-01. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla celów sprzedaży bezpośredniej produktów i usług administratora i jego partnerów przez Sare SA Capital Group.

Dane są dostosowywane w celu prezentowania użytkownikowi najbardziej odpowiednich ofert handlowych. W celu poprawienia usług i maksymalizację personalizacji komunikacji przeprowadzane są analizy. Bezpieczeństwo oferowanych usług zostaje zwiększone, dzięki czemu możliwe jest szybsze wykrywanie potencjalnych nadużyć. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przy użyciu poszczególnych usług targetingowych, użytkowanik ma możliwość zapoznania się z polityką prywatności odpowiedniego usługodawcy, dostępną pod jednym z zamieszczonych wyżej linków. Po kliknięciu na następujący link użytkownik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania sprzeciwu wobec korzystania z tzw. usług targetingowych na swoim urządzeniu: http://www.nokaut.pl/polityka-cookies.html.

Remarketing Facebook

Strona internetowa Lampy.pl wykorzystuje dla celów retargetingu, wzgl. remarketingu „Custom Audiences”, usługę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przy pomocy tej usługi użytkownik otrzymuje ukierunkowaną reklamę sklepu Lampy.pl poprzez Facebook-Ads. Reklamy te są włączane dla odwiedzających portal społecznościowy Facebook.

W tym celu na stronach internetowych sklepu zaimplementowany został tzw. Remarketing Pixel firmy Facebook. Fragment kodu, który identyfikuje typ przeglądarki użytkownika za pomocą identyfikatora przeglądarki – indywidualnego odcisku palca przeglądarki, i rozpoznaje, że użytkownik odwiedził stronę internetową Lampy.pl oraz identyfikuje przeglądany asortyment. Podczas odwiedzania strony Lampy.pl przez użytkownika zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka za pośrednictwem Pixel. Facebook może w takim przypadku zidentyfikować użytkownika za pomocą identyfikatorów przeglądarki, ponieważ są one połączone z innymi danymi przechowywanymi na Facebooku, dotyczącymi osobistego konta użytkownika. Facebook dostarcza zindywidualizowane i dostosowane ogłoszenia reklamowe naszych towarów lub usług zgodnie z preferencjami użytkownika, które znajdują się w kronice Facebooka lub w innych miejscach portalu.

Sklep nie jest w stanie samodzielnie zidentyfikować tożsamości użytkownika za pośrednictwem usługi Pixel Facebook, ponieważ oprócz identyfikatora przeglądarki żadne inne dane osobowe nie są przechowywane w związku z wykorzystaniem usługi Remarketing Pixel Facebooka.

Dalsze informacje na temat Custom Audiences świadczonych przez Facebook, szczegółów dotyczących przetwarzania danych przy użyciu tej usługi oraz odpowiedniej polityki prywatności Facebook znajduje się na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

Użytkownik może dezaktywować wykorzystanie Facebook Remarketing klikając w odpowiedni link znajdujący się w wyodrębnionym kolorem szarym polu poniżej w bieżącym rozdziale. Użytkownik musi być zalogowanym na koncie Facebook w ramach dezaktywacji.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec użycia technologii retargetingowej, wypisując się z grona użytkowników podlegających działaniu określonej usługi targetingowej na stronie sklepu Lampy.pl, wówczas generowana przez usługę targetingową reklama nie zostanie wyświetlona. Odpowiednie linki do stron internetowych usługodawców targetingowych znajdują się poniżej:

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przy użyciu poszczególnych usług targetingowych, użytkownik może zapoznać się polityką prywatności odpowiedniego usługodawcy, dostępną pod jednym z zamieszczonych wyżej linków. Odwiedzając linkowane strony użytkownik uzyska informacje dotyczące zasad zgłaszania sprzeciwu wobec poszczególnych usług targetingowych.

Google AdWords Conversion Tracking

Przedsiębiorstwo wykorzystuje Google AdWords Conversion Tracking, usługę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Po kliknięciu w reklamę AdWords wyświetlaną przez Google, przechowywany jest tzw. conversion tracking cookie (plik cookie służący śledzeniu konwersji) na urządzeniu użytkownika. Powyższy plik cookie ważny jest przez 30 dni i nie zawiera żadnych danych osobowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby zidentyfikować użytkownika.

Za pomocą convertion tracking zarówno sklep Lampy.pl, jak również Google może rozpoznać, na które reklamy AdWords użytkownik kliknął i czy został przekierowany na stronę sklepu za pośrednictwem tej reklamy, o ile użytkownik odwiedził stronę i termin ważności cookie jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorstwo otrzymuje od Google indywidualny plik cookie, który różni się od plików cookie innych klientów tej usługi Google, wobec czego firma ma możliwość dokonać pomiaru zasięgu tylko w odniesieniu do własnego pliku cookie, a nie wszystkich stron internetowych klientów Google AdWords. Plik cookie służy do generowania własnych statystyk konwersji dotyczących klientów odwiedzających własne strony internetowe za pośrednictwem reklam AdWords.

Użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec udziału w Google AdWords Conversion Tracking, w tym celu należy wyłączyć funkcję przechowywania plików cookie Google Tracking, wybierając odpowiednie ustawienie na poziomie przeglądarki. Wówczas użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji na temat Google AdWords Conversion Tracking, szczegółów przetwarzania danych za pośrednictwem tej usługi oraz polityki prywatności Google znajduje się na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

Wszystkie usługi są wykorzystywane do celów reklamowych i marketingowych w celu uatrakcyjnienia oferty sklepu i zapewnienia przyjemnego doznania dokonywanych zakupów. Jak opisano powyżej odnosząc się do poszczególnych rodzajów wykorzystywanych usług firma traktuje poważnie prawo do ochrony danych osobowych, które dotyczą użytkownika, czego wyrazem jest przysługujące prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania wszystkich oferowanych usług, o czym z góry użytkownik zostaje poinformowany za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych. Podstawą prawną wyżej wymienionych operacji przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Brytes

Strona internetowa Lampy.pl korzysta z usług brytes GmbH (https://www.brytes.de; Am Rombergpark 31a, 44225 Dortmund, Niemcy) w celu zapewnienia zaprojektowania strony zgodnie z zapotrzebowaniem i jej optymalizacji.

Podstawą prawną do korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wskazane wyżej cele stanowią uzasadniony interes w rozumieniu tego przepisu. Dane gromadzone w tym celu są przechowywane anonimowo i wykorzystywane do uzyskiwania wzorów postępowania.

W trakcie tego procesu wykorzystywane jest oprogramowanie do analizy sieci „Matomo” (wcześniej „Piwik”) w celu pobierania danych. Oprogramowanie to wykorzystuje pliki cookies. Dane dotyczące użytkowania i zachowania nie są powiązane z danymi osobowymi, ale są zapisywane i przeglądane anonimowo. W ramach anonimizacji nierozpoznawalne są również adresy IP. Tutaj można złożyć sprzeciw wobec tego rodzaju gromadzenia i przetwarzania danych.

Prudsys

Strona Lampy.pl korzysta z usług Prudsys w celu osobistej rekomendacji produktów. W tym celu Prudsys wykorzystuje historię zakupów użytkownika. Dotyczy to w szczególności artykułów i kategorii produktów, które były przeglądana, poszukiwane lub zakupione przez użytkownika. Dane te są przechowywane w formie spseudonimizowanej i przetwarzane przez prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. Dane są używane w celu wysyłania użytkownikom osobistych rekomendacji produktów, a tym samym żeby poprawić jakość robienia zakupów. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiej analizy zachowania na stronie internetowej. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, firma nie będzie dłużej w stanie udostępniać użytkownikowi w witrynie rekomendacji dostosowanych do jego potrzeb.

11. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa użytkownika w stosunku do administratora dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usuwanie

Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo bezpłatnego dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, do informacji o źródle tych danych, ich odbiorcach i celach ich przetwarzania za pośrednictwem strony internetowej Lampy.pl. Nadto przysługuje użytkownikowi prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które dotyczą użytkownika, o ile występują ku temu prawne przesłanki.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących go danych osobowych, które użytkownik dostarczył administratorowi. Firma ma obowiązek dostarczenia pliku w formacie csv export zawierającego dane dotyczące przetwarzania danych klienta.

Obowiązek powiadomienia

W przypadku skorzystania przez użytkownika z przysługującego mu prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Użytkownikowi przysługuje prawo bycia poinformowanym o tych odbiorcach.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, tj. wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator ma obowiązek zaprzestania przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów użytkownika, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, dane nie mogą być przetwarzać do powyższych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do wycofania oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wszelkie udzielone firmie zgody ze skutkiem na przyszłość korzystając z podanych danych kontaktowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na użytkownika. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem;
 2. jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika.

Decyzje te jednakże nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (2), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

12. Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych z danej przyczyny i bez zapowiedzi. W związku z tym zalecane jest regularne czerpanie informacji na tej stronie internetowej o wszelkich ewentualnych zmianach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Czerwiec 2022

 • 1.200.000 produktów w magazynie
 • 50-dniowy termin zwrotu towaru
 • dostawa gratis od 300 zł

Ekskluzywne rabaty tylko dla abonentów newslettera!

Zarejestruj się do newslettera i profituj!

90 Rabatu

* kod rabatowy jest ważny przez 21 dni od daty jego otrzymania | obowiązuje minimum zakupowe 550 zł | kod rabatowy do wykorzystania wyłącznie w sklepie internetowym Lampy.pl | wartość rabatu zostanie automatycznie odjęta od łącznej kwoty zamówienia po wpisaniu kodu rabatowego | oferta ważna wyłącznie na terenie Polski | kupon jest jednorazowego użytku | rabat nie podlega późniejszemu odliczeniu od faktury | oferta nie łączy się z innymi promocjami.